REGULAMIN WYDARZENIA

  1. Postanowienia ogólne

1. Przepisy niniejszego regulaminu, w dalszej części dokumentu zwanego „Regulaminem”, mają zastosowanie wobec uczestników I Charytatywnego Balu Przedsiębiorców, w dalszej części dokumentu zwanego „Balem”. Zakup biletu wstępu jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.

2. Organizatorem Balu jest Stowarzyszenie Budzik z siedzibą w Świdnicy przy ul. Pl. 1000-lecia 6/3, 58- 100 Świdnica, w dalszej części dokumentu zwane wymiennie „Organizatorem” lub „Stowarzyszeniem”.

3. Poprzez obsługę Balu należy rozumieć członków Stowarzyszenia oraz wolontariuszy współpracujących ze Stowarzyszeniem.

4. Bal odbędzie się dnia 25 kwietnia 2020 roku, w godz. 19:00-4:00, w Zamku Książ, ul. Piastów Śląskich, 58-306 Wałbrzych. Goście mogą przybywać na Bal od godziny 18:40. 

5. Cena za udział w Balu dla pary wynosi 600 złotych. Bilet pojedynczy to koszt 350 złotych. 

2. Uczestnictwo, bezpieczeństwo, odpowiedzialność za szkody 

1. Uczestnikami Balu mogą są przedsiębiorcy, którzy ukończyli 18 rok życia przed 08.02.2020 r. 

2. Bal jest imprezą zamkniętą. Wejście na Bal możliwe będzie po poprawnym zweryfikowaniu uczestnika na liście gości lub po okazaniu zaproszenia imiennego. 

3. Organizator może odmówić wstępu i/lub przebywania na nim osobom:

– znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających itp.;

– zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie lub w inny sposób stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa gości i/lub członków oraz wolontariuszy Organizatora.

4. W trakcie Balu dla dzieci uczestników udostępniona zostanie szatnia, w której Goście zostawią okrycia wierzchnie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w szatni rzeczy wartościowe.

5. Uczestnik Balu ponosi pełną odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody. Zarówno wyrządzone innym uczestnikom lub obsłudze Balu, jak i szkody materialne wyrządzone na terenie całego kompleksu Zamku Książ.

6. Odpowiedzialność Organizatora za wszelkie szkody związane lub wynikające z uczestnictwa Gości w Balu ograniczona jest do szkody wyrządzonej z winy umyślnej.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione i/lub pozostawione przez Gości na terenie Balu.

3. Rezerwacja, zakup biletu wstępu na Bal

1. Rezerwacji biletu wstępu na Bal można dokonać poprzez:

–  zakup wybranego bietu na stronie www.bal.stowarzyszenie-budzik.pl/kup-bilet

Potwierdzeniem rezerwacji jest mail wysłany przez Organizatora.

2.W przypadku wyczerpania się puli miejsc wszystkie kolejne zgłoszenia będą kierowane na listę rezerwową. W razie zwolnienia się miejsca, Organizator skontaktuje się ze zgłaszającym, zajmującym pierwsze miejsce na liście rezerwowej.

3. Zakup biletu wstępu możliwy jest jedynie po dokonaniu rezerwacji, przelewem na konto bankowe. Wpłaty błędne, niemożliwe do powiązania z daną rezerwacją i/lub bez dokonanej wcześniej rezerwacji uznawane będą za wpłaty darowizny na cele statutowe Stowarzyszenia Budzik.

Dane do przelewu:

Stowarzyszenie Budzik, ul. Pl. 1000-lecia 6/3, 58-100 Świdnica

92 1140 2004 0000 3802 7947 8401  

W tytule należy podać: 

„Numer zamówienia …, imię i nazwisko uczestnika”

4. Na dokonanie opłaty za bilet wstępu kupujący ma 3 dni od dnia dokonania rezerwacji w otrzymanym od Organizatora mailu potwierdzającym rezerwację, jednak nie później niż do 31.01.2020 r.

5. W przypadku niedokonania opłaty w wyznaczonym terminie rezerwacje anulowane są automatycznie, a bilety kierowane do ponownej sprzedaży.

6. Za wpłatę należności dokonanej przelewem uważa się dzień wpływu należności na konto Organizatora. Wyłącznie za zgodą Organizatora istnieje możliwość potwierdzenia dokonania płatności przez Rezerwującego za pomocą wygenerowanego z banku potwierdzenia wpłaty z konta wpłacającego. Takie potwierdzenie należy przesłać na maila Organizatora – kontakt@stowarzyszenie-budzik.pL

4. Reklamacja, zwrot, wymiana biletów wstępu

1. Nie ma możliwości zwrotu należności za zakupiony bilet wstępu.

2. Wszelkie reklamacje wymagają pisemnego zgłoszenia drogą mailową na adres kontakt@stowarzyszenie-budzik.pl w ciągu 2 dni roboczych od momentu zakupu biletu wstępu.

3. Bilet wstępu można za zgodą Organizatora przekazać osobom trzecim, jednak wymaga to zgłoszenia Organizatorowi imienia i nazwiska oraz numeru telefonu.

5. Postanowienia końcowe

1. Zakup biletu wstępu i udział w Balu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji fotograficznej i filmowej Balu oraz wykorzystywanie zarejestrowanego materiału i wizerunku osób uczestniczących w Balu w celach późniejszej relacji, dokumentacji oraz do działań marketingowych i konkursowych Stowarzyszenia Budzik, na stronach internetowych oraz w lokalnych mediach.

2. Każdy z Gości zobowiązuje się do akceptacji treści niniejszego Regulaminu oraz jego przestrzegania.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie wraz z załącznikami.

5. Niniejszy Regulamin jest własnością Stowarzyszenia Budzik z siedzibą w Świdnicy. Kopiowanie całości lub fragmentów Regulaminu bez pisemnej zgody właściciela jest surowo zabronione.